لیست مترجم‌ها

مترجم مورد نظر خود را انتخاب نمایید

رامین وثیق[کد: 8620]

بدون رای
  • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
  • زمینه تخصصی: عمومیپزشکیشیمیسایر موارد

فاطمه وفایی[کد: 8720]

بدون رای
  • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسیفارسی به انگلیسی
  • زمینه تخصصی: معماری

فرهاد وکیلی[کد: 8690]

بدون رای
  • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسیفارسی به انگلیسی
  • زمینه تخصصی: عمومیادبیاتاسناد تجاریبازرگانیمعماریسایر موارد

آناهیتا هدایت زاده[کد: 8855]

بدون رای
  • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسیفارسی به انگلیسی
  • زمینه تخصصی: عمومیبازرگانیشیمیمدیریتسایر موارد

سارا یحیایی[کد: 8753]

بدون رای
  • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
  • زمینه تخصصی: عمومیپزشکیسایر موارد