لیست مترجم‌ها

مترجم مورد نظر خود را انتخاب نمایید

زهرا ازكات[کد: 8802]

بدون رای
 • زبان ترجمه: عربی به فارسیفارسی به عربی
 • زمینه تخصصی: عمومی

آرین اسبقی[کد: 8644]

بدون رای
 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسیفارسی به انگلیسی
 • زمینه تخصصی: عمومیکامپیوترمکانیکسایر موارد

سیاوش اسحقی[کد: 8670]

بدون رای
 • زبان ترجمه: فارسی به انگلیسیفرانسه به فارسیفارسی به فرانسه
 • زمینه تخصصی: عمومیبازرگانیحسابداریروانشناسیمدیریتسایر موارد

علی اسماعیلی[کد: 8749]

بدون رای
 • زبان ترجمه: فارسی به انگلیسی
 • زمینه تخصصی: عمومیادبیاتاقتصادحقوقروانشناسیسایر موارد

لعیا اشنا[کد: 8743]

بدون رای
 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسیفارسی به انگلیسی
 • زمینه تخصصی: عمومیادبیاتکامپیوترسایر موارد

زهرا افضلی[کد: 8898]

بدون رای
 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسیفارسی به انگلیسی
 • زمینه تخصصی: عمومیادبیاتاسناد تجاریاقتصادسایر موارد

امین اقاجانی[کد: 8735]

بدون رای
 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • زمینه تخصصی: عمومیروانشناسیمدیریتسایر موارد

فاطمه اقایی[کد: 8916]

بدون رای
 • زبان ترجمه: فرانسه به فارسیفارسی به فرانسه
 • زمینه تخصصی: عمومیادبیاتتاریخهنرسایر موارد

پریسا اکبرزاده[کد: 8907]

بدون رای
 • زبان ترجمه: عربی به فارسیترکی آذربایجانی به فارسیفارسی به ترکی آذربایجانی
 • زمینه تخصصی: عمومیاقتصادبازرگانیسیاستعلوم و معارف اسلامیفقه و علوم اسلامیسایر موارد

محمدرضا اکبری[کد: 8814]

بدون رای
 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • زمینه تخصصی: پزشکی

زهرا امانی پور[کد: 8822]

بدون رای
 • زبان ترجمه: عربی به فارسیفارسی به عربی
 • زمینه تخصصی: عمومیبازرگانیسیاستشیمینفت و گاز و پتروشیمیسایر موارد

فاطمه امرالهی بیوکی[کد: 8648]

بدون رای
 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسیفارسی به انگلیسی
 • زمینه تخصصی: عمومیحسابداریسایر موارد

محدثه امیری[کد: 8830]

بدون رای
 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • زمینه تخصصی: پزشکی

پویا امین بخش[کد: 8736]

بدون رای
 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • زمینه تخصصی: عمومیپزشکیروانشناسیزیست شناسیسایر موارد

سحر امین کار[کد: 8841]

بدون رای
 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسیفارسی به انگلیسی
 • زمینه تخصصی: زیست شناسیشیمیصنایعکشاورزی و صنایع غذاییمحیط زیستسایر موارد