لیست مترجم‌ها

مترجم مورد نظر خود را انتخاب نمایید

حانیه هنرمند[کد: 9939]

بدون رای
 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • زمینه تخصصی: عمومیمدیریتمکانیکسایر موارد

ابراهیم نیک فر[کد: 9367]

(4.2 از 5) 12 رای
 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • زمینه تخصصی: برق و الکترونیکحسابداریکامپیوترمدیریتسایر موارد

محمد پژوهش فر[کد: 7435]

(3.0 از 5) 2 رای
 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • زمینه تخصصی: عمومیپزشکیزیست شناسیکامپیوترمدیریتسایر موارد

روزبه کازرانی[کد: 6189]

بدون رای
 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسیفارسی به انگلیسی
 • زمینه تخصصی: پزشکی

محمدرضا جاویدان[کد: 3471]

بدون رای
 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسیفارسی به انگلیسی
 • زمینه تخصصی: عمومیادبیاتاقتصادبازرگانیپزشکیتاریخسیاستمدیریتورزشسایر موارد

ناصر صبوریان زاده[کد: 4614]

بدون رای
 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسیفارسی به انگلیسی
 • زمینه تخصصی: عمومیادبیاتاسناد تجاریتاریخجغرافیحقوقروانشناسیصنایععلوم اجتماعیعلوم پایهعلوم تربیتیعلوم طبیعیفلسفهسایر موارد

اغل گل جمالی شیخی[کد: 8238]

بدون رای
 • زبان ترجمه: عربی به فارسیفارسی به عربی
 • زمینه تخصصی: عمومیاقتصادبازرگانیپزشکیسیاستسایر موارد

سروش عبدی[کد: 5835]

بدون رای
 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • زمینه تخصصی: عمومیحسابداریروانشناسیسیاستفلسفهمدیریتسایر موارد

آذر ابراهیمی لنجی[کد: 5131]

(4.8 از 5) 22 رای
 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • زمینه تخصصی: عمومیبرق و الکترونیکحسابداریکامپیوترمدیریتسایر موارد

شهرام علیجانی[کد: 2365]

(4.0 از 5) 2 رای
 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسیفارسی به انگلیسی
 • زمینه تخصصی: عمومیشیمیمتالوژی و موادمحیط زیستنفت و گاز و پتروشیمی

اکبر مجیدی[کد: 1298]

(4.5 از 5) 48 رای
 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسیفارسی به انگلیسی
 • زمینه تخصصی: عمومیادبیاتاسناد تجاریاقتصادبازرگانیبرق و الکترونیکجغرافیحسابداریحقوقروانشناسیریاضیزمین شناسی و معدنزیست شناسیشیمیصنایععلوم پایهعلوم تربیتیعلوم طبیعیعمرانمعمارینفت و گاز و پتروشیمیسایر موارد

مهدی هادی[کد: 8983]

بدون رای
 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • زمینه تخصصی: عمومیصنایعمتالوژی و موادمکانیکسایر موارد

فریبا سلیمانی[کد: 5845]

بدون رای
 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسیفارسی به انگلیسی
 • زمینه تخصصی: عمومیاسناد تجاریاقتصادصنایعمدیریتسایر موارد

بابک رستمی[کد: 5813]

بدون رای
 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی
 • زمینه تخصصی: عمومیبرق و الکترونیکعلوم پایهکامپیوترسایر موارد

حمید یعقوبی[کد: 7586]

بدون رای
 • زبان ترجمه: انگلیسی به فارسیفارسی به انگلیسی
 • زمینه تخصصی: اقتصادبازرگانیعلوم اجتماعیکامپیوترمدیریتسایر موارد